вторник, 15 септември 2009 г.

Във случай

Във случай, че някой се интересува от нещо, всякаква информация, която мога да доставя или превод на нещо по "диагонал", моля оставете коментар тук.
Възползвам се от случая да препоръчам един блог на една персона, която ми е много близка www.borsata.blogspot.com

с пожелания за късмет

неделя, 16 септември 2007 г.

От Българското Министерство на Труда

Долният текст е изваден от Министерството на Труда на Република България
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////


СТАНОВИЩА/ИНДИКАЦИИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕХОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ В СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ, ЗАЛОЖЕНИ В ДОГОВОРА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
(към 23 януари 2007 г.)ДЧ /ЕС 15/ ОФИЦИАЛНИ СТАНОВИЩА/ИНДИКАЦИИ
Австрия Ще прилага разрешителен режим през първите две години, заедно с ограничения в командироването на работници при предоставяне на услуги в секторите, заложени в Договора за присъединяване.

Белгия Ще прилага разрешителен режим през първите две години с облекчен достъп до пазара на труда за определени професии, определени по региони ( Брюксел, Фландрия, Валония и немската общност).

Германия

Ще прилага разрешителен режим през първите две години, заедно с ограничения в командироването на работници при предоставяне на услуги в секторите, заложени в Договора за присъединяване.

Гърция

Ще прилага разрешителен режим през първите две години. (обявено на 17.11.2006 г.). Очаква се обявяване на процедурите при издаване на разрешения за работа.

Дания

Ще прилага разрешителен режим през първите две години.

Ирландия Ще прилага разрешителен режим през първите две години. Очаква се обявяване на процедурите при издаване на разрешения за работа.


Испания

Ще прилага разрешителен режим с преходен период по формулата (1+1) – облекчен подход в сравнение със заложения в Договора за присъединяване. Испания ще направи преглед в края на първата година и при липса на заплаха за пазара й на труда, ще отвори трудовия си пазар още в началото на втората година след присъединяването.

Италия Свободно движение на работници за осем сектори на пазара на труда (селско стопанство, хотелиерство, строителство, машиностроене, работа по домовете – домашни помощници, сезонна работа, висококвалифицирана работа и ръководна работа) и разрешителен режим с продължителност една година за останалите сектори.

Люксембург

Ще прилага разрешителен режим през първите две години с облекчен достъп до определени сектори на пазара на труда (селско стопанство, лозарство).

Нидерландия Ще прилага разрешителен режим през първите две години.


Обединеното кралство Ще прилага разрешителен режим с квоти за нискоквалифицирани работници и облекчен достъп за висококвалифицирани работници, ще прилага разрешителен режим с преходен период по формулата (1+1).

Португалия Ще прилага разрешителен режим през първите две години (обявено на 28.12.2006 г. от португалското правителство).


Финландия

Свободно движение за България и Румъния (Обявено на 27.12..2006 г. от финландското министерство на труда).

Франция Ще прилага разрешителен режим през първите две години с облекчен достъп до седем сектора на пазара на труда


Швеция Няма да прилага преходен период (свободно движение на работници).


ДЧ /ЕС 10/Естония Няма да прилага преходен период (свободно движение на работници) - решението на правителството от м. септември 2006 г.


Кипър Няма да прилага преходен период (свободно движение на работници) - решение на правителството от 12.12.2006 г..


Латвия Няма да прилага преходен период (свободно движение на работници) - решение на правителството от 19.12.2006 г.


Литва Няма да прилага преходен период (свободно движение на работници).


Малта Ще прилага разрешителен режим през първите две години - решение на правителството от 15.12.2006 г..Полша

Няма да прилага преходен период (свободно движение на работници).

Словакия

Няма да прилага преходен период (свободно движение на работници).

Словения Няма да прилага преходен период (свободно движение на работници).


Унгария Ще прилага разрешителен режим през първите две години с облекчен достъп до пазара на труда за определени професии – решене на унгарското правителство от 21.12.2006 г. Обявен е списък на професии в секторите - хранително-вкусова промишленост, текстилна промишленост, здравеопазване и строителство (общо 219 професии), за които разрешението за работа ще се получава автоматично. За останалите позиции се запазва се разрешителния режим с определени квоти – 700 практиканти и 8000 сезонни работници.

Чехия Няма да прилага преходен период (свободно движение на работници). Решение на правителството от 30.11.2006 г.

Нов линк

Министерството на Труда и Социалната политика на Република България и особено разделите:

Спогодби за заетост, Спогодби за социално осигуряване, Евроинтеграция и т.н.

събота, 15 септември 2007 г.

Честит Първи Учебен Ден

За всички с илюзии - Честито

За останалите, малък и вероятно неправилен цитат "Свободата, Санчо, е на върха на копието"

понеделник, 18 юни 2007 г.

От Министерството на труда

Понеже връзката поставена по долу не върви поради някаква тайнствена причина и понеже не виждам начин да поставя .pdf файл, тук съм копирал и поставил долуспоменатият текст.
Има нужда от леко стилно обработване, при копирането има някой изменения но за момента може да се ползва и така.
Това е текст от Министерството на Труда в Испания, преведено и поставено в тяхната страница
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------


БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ГРАЖДАНИ
ВЛИЗАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПРЕБИВАВАНЕ В ИСПАНИЯ
СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА 1 ЯНУАРИ 2007г.

(Кралски указ 240/2007, от 16 февруари)
Уеб страници: www.mtas.es
http://extranjeros.mtas.es/

MИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ
Държавен секретариат по въпросите на имигрантите и емигрантите
Главна дирекция за имигрантите


2
Тази брошура е предназначена за български и
румънски граждани, които се намират в Испания или
желаят да се установят в нашата страна.
В нея ще намерите обща информация за влизане,
престой и пребиваване в Испания както за Вас, така и
за Вашите роднини, cъгласно протоколите за
присъединяване на България и Румъния към
Европейския съюз и действащото законодателство в
Испания за чужденците и по отношение на влизането,
свободното движение и пребиваването на граждани от
страните членки на Европейския съюз и от други страни
от Европейското икономическо пространство (Кралски
указ 240/2007, от 16 февруари, за влизането,
свободното движение и пребиваването на граждани от
страните членки на Европейския съюз и от други страни
от Европейското икономическо пространство, в сила от
2 април 2007г.).


3
I. ВАШИТЕ ПРАВА
Мога ли да се облагодетелствам от режима за граждани на ЕС като
чужденец в Испания?
От датата на присъединяването на България и Румъния към Европейския
съюз (1 януари 2007г.) могат да се възползват напълно от този режим:
􀂃 Българските и румънските граждани, желаещи да пребивават в
Испания с цел престой без право на работа; с цел обучение или работа
за собствена сметка.
􀂃 Пребиваващите в Испания български и румънски граждани, работещи
за чужда сметка в момента на присъединяването на техните страни към
ЕС, и които към тази дата са получили разрешително за работа за една
или повече години.
Останалите български и румънски граждани, желаещи да работят за
чужда сметка, ще трябва да подадат молба за получаване на
разрешително за работа в Испания, по силата на общия режим за
чужденците (Устройствен закон 4/2000 за правата и свободите на
чужденците в Испания и тяхното социално интегриране, и правилника за
прилагането му, приет с Кралски указ 2393/2004).
Необходима ли ми е виза за да вляза в Испания при положение, че
възнамерявам да остана за кратък период от време, примерно като
турист?
Не. За да влезете в Испания се нуждаете само от валиден паспорт или
лична карта, в които да фигурира Вашето гражданство. Българските и
румънските граждани могат да преминават през контролно-
пропускателните пунктове, предназначени за граждани от страните членки
на ЕС.
Трябва ли да извърша някакви административни процедури за да
мога да пребивавам в Испания?
Да. Ако смятате да престоявате или пребивавате в Испания за срок от три
или повече месеци, ще трябва да подадете молба за вписване в
Централния регистър за чужденци, явявайки се в Службата за чужденци (и
при отсъствие на такава, в полицейското управление) на провинцията, в
която желаете да престоявате или пребивавате.
Мога ли да живея в Испания без да извършвам трудова дейност?
Неизвършването на трудова дейност само по себе си не е пречка да
живеете в Испания.
Мога ли да работя в Испания?


4
A) Българските и румънските граждани, които към 1 януари 2007г. не
са със статут на пребиваващи в Испания, а желаят да извършват
трудова дейност за чужда сметка, ще трябва преди това да получат
разрешително за работа като за издаването му няма да се взима
предвид ситуацията на националния трудов пазар.
Молбата за това разрешително за работа трябва да бъде подадена
от предприемача или работодателя в Испания преди работникът да
предприеме съответните постъпки за работа за чужда сметка.
Постъпките за работа за чужда сметка в Испания трябва да бъдат
извършени от работника в дипломатическата мисия или консулската
служба на Испания в държавата, в която живее (с изключение на
случаите, когато е нает за извършване на сезонна работа за срок до
180 дни. В този случай не трябва да извършва такива постъпки пред
дипломатическата мисия или консулската служба на Испания в
държавата, в която живее.).
В срок от три месеца от влизането си в Испания, работникът трябва
лично да подаде молба за вписване в Централния регистър за
чужденци и ще му бъде издадено удостоверение за регистрация, в
което ще фигурират данни за разрешителното му за работа и срокът
на валидност на същото.
B) Българските и румънските граждани, които към 1 януари 2007г. са
със статут на пребиваващи в Испания, но не притежават
разрешително за работа за чужда сметка със срок на валидност
минимум една година, както и гражданите, които получат
горепосочения статут през преходния период и желаят да
извършват трудова дейност за чужда сметка, са задължени
преди това да получат разрешително за работа, като за
издаването му няма да се взима предвид ситуацията на
националния трудов пазар.
В срок от три месеца от получаване на уведомлението, че е дадено
разрешение за работа, работникът трябва лично да подаде молба
за промяна на обстоятелствата в Централния регистър за чужденци
и ще му бъде издадено удостоверение за регистрация, в което ще
фигурират данни за разрешителното му за работа и срокът на
валидност на същото.
Мога ли да остана в Испания след приключване на сезонната трудова
дейност?
Вие можете да останете в Испания само ако имате право на пребиване в
нея (изпълнявайки задължението си да се впишете в Централния регистър
за чужденци, ако желаете да останете за срок от три или повече месеца).


5
Независимо от гореизложеното, работниците, които докажат, че са се
завърнали в родната си страна след изтичане на срока на разрешителното
им за работа или в случай че същото им е било удължено, ще могат да
бъдат наети поименно за същата дейност без да се явяват отново на
конкурс.
II. ПРАВАТА НА ВАШИТЕ РОДНИНИ
Може ли семейството ми да живее с мен в Испания?
Да.
- Ако са български или румънски граждани, ще се прилагат изискванията
от раздел I на тази брошура.
- Ако са граждани на трети страни, които не са членки на ЕС (нито на
Европейското икономическо пространство, нито са швейцарски
граждани), имат право да пребивават в Испания и да получат карта на
родственик на гражданин на ЕС.
Кои членове на семейството ми имат право да пребивават в
Испания?
Членовете на семейството Ви, граждани на трети страни, които не са
членки на ЕС (нито на Европейското икономическо пространство, нито са
швейцарски граждани), имащи право на пребиваване по силата на режима
за чужденци-родственици на гражданин на ЕС, са следните:
- Съпругът/-та Ви, ако не сте официално разделени или разведени, или
бракът Ви не е обявен за невалиден.
- Партньорът/-ката Ви, с която живеете на съпружески начала, и
който/която е вписан/-а в съответния публичен регистър на някоя от
страните членки на ЕС, в която не съществува възможност за две
едновременни регистрации, и при положение че това вписване не е
заличено.
- Вашите деца и децата на Вашия/-та съпруг/-а или регистриран/-а
партньор/-ка (ако не сте официално разделени или разведени, или
бракът Ви не е обявен за невалиден, или вписването на партньора/-
ката не е заличено от регистъра), на възраст под 21 години или над 21
години, ако живеят на Ваша издръжка или са нетрудоспособни.
- Вашите родители и родителите на Вашия/-та съпруг/-а или
регистриран/-а партньор/-ка, живеещи на Ваша издръжка (ако не сте
официално разделени или разведени, или бракът Ви не е обявен за
невалиден, или вписването на партньора/-ката не е заличено от
регистъра).


6
Трябва ли моите родственици да отговарят на някакво изискване за
да влязат в Испания?
Вашите родственици, граждани на трети страни, които не са членки на ЕС
(нито на Европейското икономическо пространство, нито са швейцарски
граждани), трябва да притежават валиден паспорт. Също така трябва да
представят съответната входна виза, предварително издадена от
дипломатическата мисия или консулската служба на Испания в страната,
от която произхождат или в която живеят, ако националността им го
изисква, спазвайки предвиденото в международните споразумения или
договори, в които Испания е договаряща страна.
От друга страна, притежаването на валидна карта на родственик на
гражданин на ЕС, издадена от държава, която прилага напълно
Шенгенското споразумение от 14 юни 1985г., освобождава членовете на
семейството от задължението да имат виза за престой при влизането им в
Испания.
Ако ще пребивават в Испания за срок над три месеца, трябва да подадат
молба за карта на родственик на гражданин на ЕС, като към нея трябва да
приложат следните документи:
- Валиден паспорт на молителя,
- Документ, удостоверяващ родствената връзка,
- Удостоверение от регистъра за вписване на родственика, гражданин
на ЕС, на чиято родствена връзка се позовава,
- При необходимост, документи, доказващи, че родственикът живее
на Ваша издръжка.
Могат ли роднините ми, които не са граждани на страни от ЕС, да
работят в Испания?
Да, в следните случаи:
- Ако съпругът/-ата Ви или регистрираният/-ата Ви партньор/-ка, Вашите
деца под 21 годишна възраст и децата на Вашия съпруг/-а или
партньор/-ка, притежават разрешително за пребиваване в Испания към
1 януари 2007г., а Вие към същата дата имате издадено разрешително
за работа за чужда сметка за срок от една или повече години, то те ще
имат право да извършват всякаква трудова дейност, за чужда или
собствена сметка, при същите условия, както и Вие и всички испански
граждани. За целта няма да е необходимо да си вадят индивидуално
разрешително за работа (за извършването на тази дейност е
достатъчна само картата им за пребиваване като родственици на
гражданин от ЕС.)
- В останалите случаи, съпругът/-ата Ви или регистрираният/-ата Ви
партньор/-ка, Вашите деца и децата на Вашия съпруг/-а или партньор/-
ка, на възраст под 21 години, трябва да си извадят за целта


7
разрешително за работа за чужда сметка за срок от една или повече
години (без да се взима предвид ситуацията на националния трудов
пазар, в случай че Вие докажете една година законен престой по
силата на карта на пребиваване и работа в Испания в периода преди
или след 1 януари 2007г.)
Въпреки това, нямат такова право на достъп до трудовия пазар Вашите
децата над 21 години и родители (както и тези на съпруга/-ата или
партньора/-ката Ви), като статутът им на пребиваващи като родственици
на гражданин на ЕС няма да се промени, ако извършват трудова дейност и
се удостовери, че доходите от нея не представляват ресурс, необходим за
издръжката им, а в случаите на трудов договор за пълен работен ден,
същият не надвишава 3 месеца за една календарна година и няма
характер на продължителна трудова заетост. В тези случаи достъпът до
трудовия пазар се осъществява в съответствие с разпоредбите на горните
два абзаца.
III. ДРУГ ВИД ИНФОРМАЦИЯ
Трябва ли да заплатя такса за издаването на удостоверение от
Централния регистър за чужденците или за разрешително за
пребиваване?
Да. Трябва да заплатите същата такса за издаването му, която заплащат и
испанските граждани за издаване или подновяване на националния си
документ за самоличност.
Задължен ли съм да удостоверя самоличността си при поискване от
страна на полицейските власти?
Да. Вие и членовете на семейството Ви сте задължени да удостоверите
самоличността си, ако това е изискването на полицейските служители
(като представите валиден паспорт или лична карта).
Трябва ли да посочвам номера си за самоличност на чужденец (N.I.E.)
ако извършвам бизнес в Испания?
Както на удостоверението за регистрация, така и на картата на родственик
на гражданин на ЕС, фигурира номерът за самоличност на чужденец
(N.I.E.)
Ако Вие нямате намерение да пребивавате в Испания три или повече
месеци, няма да сте задължени да се впишете в Централния регистър за
чужденци, но в случай че този номер Ви е нужен, същият ще ви бъде
издаден от органите на Главна дирекция - Полиция или - Жандармерия
(като за целта е нужно да подадете молба пред Службите за чужденци,
или при отсъствие на такива, в провинциалните полицейски управления).
8
Могат ли да не разрешат на мен или на роднините ми влизането в
Испания, да откажат вписването в Централния регистър за чужденци
или да наредят експулсирането или връщането ми?
Тези мерки могат да бъдат наложени само по причини свързани с
обществения ред, сигурност и здраве, cъгласно законодателството,
регулиращо обществения ред и сигурност.
Къде мога да получа по-подробна информация?
Ако желаете да получите по-подробна информация, можете:
- Да се обърнете лично към Службите за чужденци или Полицейското
управление в мястото, където имате намерение да се установите.
- Да се обърнете към Службата за информация и обслужване на
гражданите към Главна дирекция за имигрантите към Министерство на
труда и социалните въпроси (тел. 91 363 90 71; 91 363 90 69; 91 363 71
08), които ще Ви посочат конкретната служба или отдел, в които може
да подадете молбата си.
Когато искате информация, трябва да посочите:
- Името си (както е изписано в паспорта или личната Ви карта).
- Националността си.
-Номера за самоличност на чужденец (N.I.E.), ако вече Ви е издаден.
Тази брошура има само информативен характер.
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

събота, 9 юни 2007 г.

Значи диалог или заглъхването е вече в ход

Диалог викам значи е нужен тука.

Т.е. ако някой от тези малко над хиляда посетителя ми даде някаква идея какво го интересува или някакво мнение то нещо може и да се задвижи. Ако има мълчание от другата страна, то затихването на блога е в ход.
Мисля, че идеята е добра.
Мисля, че доста хора се интересуват и доста прекарват достатъчно дълго време четейки все още оскъдните материали дето щъкат тъдява.
Ако няма обратна комуникация това добро дело обаче си заминава по каналния ред в канала.

Давайте хора, всичко е във вашите здрави работническо/селски ръце и интелектуалски такива

сряда, 14 февруари 2007 г.

Документи, визи, работа

От испанското Министерство на Труда са се погрижили да представят този документ на български със всички отговори за правата на българите и румънците след присъединяването на съответните държави към ЕО.